Close

অ্যাডমিনিষ্ট্রটিভ সেট অপ

ডিষ্ট্রিক্ট অসিগী এডমিনিস্ট্রেটিব হেঠ অসি ডিপুটি কম্মিস্নার (ডি সি) না ওই অমদী মগী মতেংনা এ ডি এম / এ ডি সি , এ সি, এসডি সি হেডক্বাতর্ অমসুং অতৈ এস ডি সিসিংনা সেক্সন্গী হেঠ হয়বদী রেভিনুয়্, ডেবলপমেন্ট , রিলিফ ওইনা পাংঙী । ডি সি অসি ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট ওইনসু থবক তৌই । ডি সি বু সব্-ডিবিজনেল লেবেলদনা সব ডিবিজনেল ওফিসার শিংনা মতেং পাংই। লো এন্দ ওরডর গী মতাংদনা পুলিসকী এস পি অমদী মনিপুর রাইফলগী সি ও গী মতেংনা আইন বু ঙাক্কই ।

অ্যাডমিনিষ্ট্রটিভ সেট অপ অসি ম্খাদা পিরি :

 • ডিপুতি কমিস্নার অফিস, সেনাপতি
  1. ডিপুটি কম্মিশন্নর & ডিস্ট্রিক্ট মাজিস্ট্রেত, সেনাপতি
  2. এডিস্নেল ডিপুতি কমিস্নার (এ ডি সি), সেনাপতি
  3. এসিস্টেন্ট কম্মিশন্নর(এ সি), সেনাপতি
  4. এসডি সি হেডক্বাতর্, সেনাপতি
  5. অতৈ এস ডি সিসিং, সেনাপতি
 • সবডিভিজনেল ওফিস হেঠসিং
  1. সবডিভিজনেল ওফিসার, মাও মারাম
  2. সবডিভিজনেল ওফিসার, পাওমতা
  3. সবডিভিজনেল ওফিসার, পুরুল
  4. সবডিভিজনেল ওফিসার, ৱিলোং
  5. সবডিভিজনেল ওফিসার, চিলিভাই ফাইবুঙ
  6. সবডিভিজনেল ওফিসার, সোঙ সোঙ
  7. সবডিভিজনেল ওফিসার, লাইরৌচিং