Close

আই & পি আর

ৱাহৌদোক

ডাইরেক্তোরেৎ ওফ ইনফোর্মেসন এন্দ পব্লিক রিলেসন্স গী পব্লিসিতি য়ুনিট মঙা সেনাপতি য়াওনা চীংগী ডিষ্ট্রিক্ট মঙাগী হেড ক্বার্টরশিং ১৯৭৫দা হাংদোকখ্রে। ডিষ্ট্রিক্ট পব্লিসিতি লোয়শঙগী য়ুনিট অসি ১৯৭৮দা ডিষ্ট্রিক্ট ইনফোর্মেসন লোয়শঙ ওইনা হাংদোক্তুনা ডিষ্ট্রিক্ট ইনফোর্মেসন ওফিসর হাপতুনা চাউথোকহনখ্রে। মসি হৌজিক হৌজিক ডিষ্ট্রিক্ট ইনফোর্মেসন ওফিসরগী লোয়শঙ ওইনা শীজিন্নরি।

থৌদাংশিং

প্রেস রিলিজ

ডিষ্ট্রিক্ট এডমিনিসত্রেসন লোয়শঙ সেনাপতিগী ডিষ্ট্রিক্ট ইনফোর্মেসন লোয়শঙ সেনাপতিনা ডিষ্ট্রিক্ট অসিনা তৌরিবা থবকশিং অমসুং কান্নবা পীবশিং অদু মেডিয়াশিংগী খূত্থাংদা ফোঙদোকই। অমরোমদা ডিষ্ট্রিক্ট অসিগী মীশিংনা হংলকপা মতমদা লোয়শঙ অসিনা ষ্টেট লৈঙাক্কী খ্বাইদগী নৌবা পাউশিং ফংহল্লি।

সেনাপতি কোল্লিং

রিপব্লিক ডে অমসুং ইন্দিপেন্দেস ডেগী থৌরম পাঙথোকপা নুমিত্তা ডিষ্ট্রিক্ট ইনফোর্মেসন লোয়শঙনা ফোঙবা চেফোঙ ‘সেনাপতি কোল্লিং’দা ডিষ্ট্রিক্ট অসিগী লোয়শঙশিংনা লৌবা থৌদাংশিং অমসুং কান্নবা পীবশিং ফোঙদোকই।

মল্টি মেডিয়া কেমপেন

লৈঙাক্কী ওইনা পাঙথোকপা থবক থৌরমশিং উৎপা মল্টি মেডিয়া কেমপেন অমসুং কান্নবা পীবশিং উৎপা ফোতো একজিবিসন পাঙথোক্তুনা চীংগী মীওইশিংবু মখল মখা কয়াগী কান্নরবা প্রোগ্রাম অমসুং স্কিমগী মরমদা খঙহল্লী।

এক্সন প্লান

ডিষ্ট্রিক্ট ইনফোর্মেসন লোয়শঙ অসি ষ্টাফকি অৱাৎপা লৈন লৈন চলাইরি| লোয়শঙ অসিনা লৈঙাক্কী ওইবা থৌরম কয়া মেডিয়া কোভরেজ পীননবা শেম শারি।