Close

ই -পাস রেজিষ্ট্রেশন

নোংথক্কী পেসেঞ্জরনা এপ্লাই তৌনবা মসিদা ক্লিক তৌবীয়ু

চানবীদুনা খঙবিগদবা :

1. পেসেঞ্জেরশিংনা চৎকদবা নুমিৎ 2/3 গী মমাঙদা শুংশোই শোইদনা রেজিষ্ট্রেশন তৌবিগদবনি

2.ডিষ্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন সেনাপতিনা পীবা ই-পাস অদু

a) রেজিষ্টার তৌরবা মোবাইল নম্বর অদুদা এস এম এস কী খুথাংদা অমসুং
b) এপ্লিকান্ট অদুগী ই মেইলদা ফাংবিগনি

3. লম্বী চৎপা মতমদা ই -পাস অদুগী সোফট/হার্ড কোপী অমা ইশাগা লোইনবিগদবনী অমসুং এয়ারপোর্টতগি থোরকপা মতমদা সেক্যুরিটিগী মীওইশিংদা উৎপিরমগদবনী

4. সেনাপতি য়ৌরবা মতুংদা ই -পাস অদুগী সোফট /হার্ড কোপি অদু মিনি স্টেডিয়ম, সেনাপতি দা দুটি তৌরিবা ওফিসিএল / সিক্যুরিটি গী মীওই শিংদা উৎপীগদবনি

5. য়ুমদা হলকপা মীওইশিংনত্রগা ইমুংগী মীওইশিংনা মখাদা পিরিবা ওফিসিয়েলশিং অসিগী মতেং লৌবিবা য়াগনি (মাথৌ তারবদি )

a. শ্ৰী অন লৈসন , এম সি এস , এস ডি ও , সেনাপতি -7005839979
b .শ্ৰী লুঙ্গুইবা থঙ্গাল , এম সি এস , এস ডি ও , ৱিল্লোঙ -7005199574