Close

ৱেবসাইটকী পোলিসিশিং

শীজিন্নগদবা টর্মশিং

সেনাপতি ডিষ্ট্রিকনা ৱেবসাইটকী হীরম অদু মেনেজ তৌগনি৷ অদুম ওইনমক ৱেবসাইটকী হীরমশিংগী তৌবা ঙম্বা ইফোর্ট পুম্নমক চপ চানা চুম্না তৌগদবনি অমসুং চৎনহনগদবনি, লোগী ওইনা শেম শাবা তৌরোইদবনি নত্রগা লোগী ওইনসু করিগুম্বা অমত্তা শীজিন্নরোইদবনি৷

পোর্টেল অসি শীজিন্নবনা নাকোইননা নত্রগা তুংগী ওইনা শেল চংহনবা, অরেপ্পা লৈতনা মাংহন-তাকহনবদা ডিষ্ট্রিকনা করিসু তৌনিংঙাই লৈতে৷

মীয়ামগী খুদোং চানবা পোর্টেল অসি অতোপ্পা ৱেবসাইটকা মরি লৈনহনগদবনি৷ অদুবু মতম পুম্নমক্তা ঐখোয়না গারেন্টি তৌরোইদবনি৷

মসিগী টর্মশিং অসিগী চৎন-কাংলোন পুমনমক ইন্দিয়াগী লোগী মতুং ইন্না শেম শাগদবনি৷ টর্ম অমদি চৎন-কাংলোনদা চয়েৎনরবদি ইন্দিয়া কোর্টকি মনুং চনলোই৷

কোপিরাইট পোলিসি

মেলগী খুথাংদা অয়াবা লৌরগা ৱেব অসিগী মচাকশিং লেমনা লৌরগা অমুক হন্না পুথোকপা য়াগনি। অদুম ওইনমক মচাকশিং অসি নিয়ম চুম্না অমুক হন্না পুথোকপা তৌগদবনি অমসুং চাং হন্থবা নত্রগা অরানবা মওংদা শিজিন্নরোইদবনি। করিগুম্বা ফোংদোকপা নত্রগা অতোপ্পদা পীবদা মদুগী লৌথোকফম ময়েক শেংনা খংহনগদবনি। অদুম ওইনমক, মচাকশিং অসি লৌনবগী অয়াবা লৌবদা থার্দ পার্টিগী শকখংলবা কোপিরাইট ওইরবদি অতোপ্পা মচাকশিং য়াওরোইদবনি। অসিগুম্বা মচাকশিং অসি অমুক হন্না পুথোকপদা ডিপার্টমেন্টশিং/কোপিরাইট হোলডরশিংগী অয়াবা লৌগদবনি।

প্রাইবেসি পোলিসি

ৱেবসাইট অসিনা নঙোনদগী অককনবা নশাগী ওইবা মরি লৈনবা ইনফোরমেসন লৌরোই (মিং, ফোন নম্বর নত্রগা ই-মেল)। নংগা শকখংনরবদি ঐখোয়না মদু য়াগনি। ৱেবসাইট অসিনা নশাগী ইনফোরমেসন পিয়ু হাইরকলবদি নঙোন্দা মদুগী শিজিন্নফমগী মরমদা খংহনলক্কনি; খুদম ওইনা ফিডবেক্কী ওইবা মওং অমসুং নংগী ওইবা ইনফোরমেসন ঙাক শেন্নবা লৌখৎনবা অসিনচিংবনি।
ঐখোয়না নশাগী ওইবা শকখংলবা ইনফোরমেসনশিং অদু ৱেবসাইটকী থার্দ পার্টি (মীয়াম/লনাই)শিংদা য়োনবা নত্রগা পুনশিন্নবা তৌরোই। ৱেবসাইটনা পিরিবা ইনফোরমেসনশিং অদু মাংহনবা, লান্না শিজিন্নবা অয়াবা লৌদনা শিজিন্নবা নত্রগা ফোংদোকপা, ওনথোক-ওনসিন তৌবা নত্রগা থুগাইবনচিংবদগী ঙাক শেনগনি।

ঐখোয়না শিজিন্নরিবাশিংসিগী অককনবা ইনফোরমেসনগা পুনশিন্নগনি; হায়বদি ইনটরনেট প্রোটোকোল (আই পি), এদ্রেসশিং, ডোমেনশিং, ব্রাউজর টাইপ, ওপেরেটিং সিসটেম, য়েংবগী তাং, মতম অমসুং য়েংবগী পেজশিং অসিনি। ঐখোয়না সাইট অসিবু মাংহন- তাকহনবা ফংদ্রবদি ঐখোয়গী ভীজিটীং সাইট অসিদা এদ্রেশিং অদু লিঙ্ক তৌরোই।

হাইপর লিঙ্কিং পোলিসি

মপানগী ৱেবসাইট/পোর্টেলশিংগা লিঙ্ক তৌবা ৱেবসাইট অসি মফম অমাদগী হেক্তা নংনা অতোপ্পা ৱেবসাইট/পোরটেলশিংগী লিঙ্ক তৌবা ফংগদবনি। মসিগী লিঙ্ক অসি নংগী খুদোং চাবা ফংনবনি। ঐখোয়না মসিগী লিঙ্ক অসি মতম পুম্নমক্তা থবক তৌবা য়াগনি হায়বদি হায়বা ঙমলোই অমসুং ফংলিবা লিঙ্ক পেজশিং অদু ঐখোয়গী মখাদা থম্বসু ঙমলোই।