Close

কনা কনা

ফিল্টর কনা কনা ডিভিজনশিংগী ওইনা

ফিল্টর

ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন

মমিং ডেজিগ্নেশন্ লৈফম
মামোনি দোলে, আইএএসডিপুটি কম্মিশন্নর & ডিস্ট্রিক্ট মাজিস্ট্রেতডিপুটি কম্মিশন্নর অফিস সেনাপতি
ঐস এল জেন, এম সি এসএ দি এমডিপুটি কম্মিশন্নর অফিস সেনাপতি

এস দি ও

মমিং ডেজিগ্নেশন্ লৈফম
এল অংসিম দংসাৰা , আই এ এসএস ডি ও পাওমতাপাওমতা
এস লুঙগুইবা থঙগাল এম সি এসএস ডি ও সেনাপতিসেনাপতি
এস লুঙগুইবা থঙগাল , এম সি এসএস ডি ও পুরুলপুরুল
তি শ্য়ামকুমার সিংহ এম সি এসএস ডি ও তাডুবিতাডুবি
দেরিক খৌবুং, এম সি এসএস ডি ও সোঙ সোঙসোঙ সোঙ
এন সুরন সিংহ , এম সি এসএস ডি ও ৰিলোঙৰিলোঙ
খৄিসতিয়ান হোম , এম সি এসএস ডি ও ফাইবুঙফাইবুঙ

এডিসি

মমিং ডেজিগ্নেশন্ লৈফম
ঐস এল জেন, এম সি এসসিইও এডিসিসেনাপতি