Close

কলচর & হেরাঢেজ

সেনাপটি ডিষ্ট্রিক্টতা পাঙথোকপা হরাউ-কুহ্মৈশিং

 • থৌনি

  পৌমাই নাগাশিংনা অনৌবা চহী লাকপগা ইরোয়ননা “থৌনি” হায়বা কুহ্মৈসি চহী খুদিংগী জানুৱারী টরিখ ৫দা পাঙথোকই। কুহ্মৈসিনা চৎনবীবু মাংহন্দনা অমদি হেন্না চাওখৎনবা, খুন্নাইদা অমগা-অমগা ঈ-পাউ ফাওনহন্নবা, ইমুং-মনুংশিং অমুক হন্না পুনশিন্নমিন্নবগী মশক উৎলি।

 • লাওনি

  পৌমাই নাগাশিংনা শেংলবা “লাওনি” কুহ্মৈসি ফৌ লিংবা/থাবা লোইরকপদা পাঙথোকই। কুহ্মৈ অসি চহী খুদিংগী জুলাইগী অরোইবা থাখায়দা মহৌশানা তাই। কুহ্মৈসিনা মচিন-মৌপ্বাশিংগী মরক্তা নকশিন্ননা ৱারী-ৱাতাই শানবগী অমদি নুংশিনবগী মরী হেন্না চেৎশিনহন্বগী তঞ্জা পী। মসি মরুওইনা নুপাশিংগী পুকচেল ফজবা উৎপগী কুহ্মৈনি।

 • চিথুনি

  কুহ্মৈসি নুমীৎ তরুক্নী (৬) চুপ্না পাঙথোকপা মাও-নাগাশিংগী চহীগী “চিথুনি” কুহ্মৈসি চুথোনিখ্রো (দিসেম্বর থাদগী জানুনারী)থাগী ২৫শুবা নুমীত্তা হৌই। “ফিস ওফ দোন” হায়রগসু খংনরিবা কুহ্মৈসি মাও-নাগাশিংগী ‘কলচরেল হেরিটেজ’বু মাঙহন্দনা তগৎ-তগৎ তেক্না থমহন্ননবা তঞ্জা পীরিবা কুহ্মৈনি।

 • সলেহনি

  কুহ্মৈ অসি মাও-নাগাশিংনা ফৌ লিংবা/থাবা লোইরকপদা মরুওইনা সলেখ্রো (জুলাই) থাদা পাঙথোকই। মাও-নাগা নুপাশিংনা কুহ্মৈসিগী শরুক অমা ওইনা অয়ুক অঙনবদা মখোয় মশা শেংদোকচবা ওইনা পুখ্রিদা ঈরু-লুজথোকই।

 • পোংহি

  নুমীৎ তরেৎ (৭)নি চত্থবা মরাম-নাগাশিংগী পোংহি কুহ্মৈসি ফৌ লিংবা/থাবা লোইরকুদা পোংহি-কি জুলাই থাগী ২০নি শুবা মুমীত্তা পাঙথোকই।

 • কংহি

  নুমীৎ তরেৎ (৭)নি চুপ্না চত্থবা কংহি-কি ডিসেম্বর থাদা পাঙথোকই। কুহ্মৈসিগী মনুংদা খুল্লাকপগী ইংখোন্দা মশাদা ফী অমত্তা থোংদনা মুক্না শান্নৈ। মসি লাই ফত্তবশিংদগী খুদোংথীবা অমদি অশোক-অপন, অনা-অয়েক্তগী কোকথোক-চামথোক্নবা অমশুং ঙাখথোক্নবনি হায়না লৌনৈ।