Close

করম্না সেনাপতি ডিষ্ট্রিক্ট ঐস কিঊ য়ৌগনি

  • এয়ার

    সেনাপটিগী খ্বাইদগী নকপা এয়ারপোর্টতি ইম্ফাল তুলিহল এয়ারপোর্টনি। মসিগী মথংদা দিমাপুর এয়ারপোর্টনি।

  • রেলগড়ী

    মফমসিগী খ্বাইদগী নকপী রেলৱেদি নাগালেণ্ডগী দিমাপুর সহরনি। অতোপ্পা রেল হেড অমনা ইম্ফালদগী কিলোমিটর ২২৫ চৎলগা লৈবা, মণিপুরগী অপিকপা সহর মচা জিরিবামনি।

  • রোড

    সেনাপটি অসি নেস্নেল হায়ৱে ২গী লম্বী ফাওরগা গুৱাহাটি (আসাম) অমশুং ডিমাপুর (নাগালেণ্ড)গা শম্নৈ/ফাওনৈ। চপ মান্নবা নেস্নেল হায়ৱে নং ২দা মীয়াম্না ইম্ফালদগী নুংতি-নুমীৎ খুদিংগী বসতা হঙ্গৎ-হন্দা ইম্ফালদগী সেনাপটি চৎপা য়াই। মসি ইম্ফালদগী চাউরাক্না কিলোমিটর ৬২ রোমগী লম্বীনি।